Pronunciation


Thyagaraja composed his songs mostly in Telugu and some in Sanskrit. While this is a boon for Telugu speaking people, it leaves non-Telugu specking people at some disadvantage at pronunciation and meaning. With a hope to provide some help to such rasikas and musicians, I am venturing to make a Pronunciation Guide of Thyagara’s kritis. I sincerely hope this will be of some use to some people.
If you have any comments or would like certain songs to be included, please email me at chitrapu1955@gmail.com.

 

Abhimaanamennadu  abhimaanamennaDu galguraa – kunjari
Abhimaanamu ledemi  abhimaanamu lEdEmi – aandaaLi
adi kaadu bhajana – yadukula kaambhOji  adi kaadu bhajana – yadukula kaambhOji
aDugu varamulichchedanu-aarabhi  aDugu varamulichchedanu-aarabhi

ADa mODikaladE aaDa mooDi kaladee-caarukeeSi

alakalalla laaDaga-madhyamaavati alakalalla laaDaga-madhyamAvati
allakallOla-sourAshTra allakallOla-sourAshTra
amba ninnu-aarabhi amba ninnu-aarabhi
amma dharma samvardhani-aThaaNa amma dharma samvardhani-aThaaNa
ammarAvamma ammarAvamma – kalyANi
anAdhuDanu anAdhuDanu – jingAla
anupamaguNAmbudhi anupamaguNAmbudhi-aThANa
Anuragamuleni anurNgamulEni – saraswati
anyAyamusEyakurA anyAyamusEyakurA-kApi
aparAdhamulamAnpi aparAdhamulamAnpi-darbAr
aparAdhamula nOrva aparAdhamula nOrva-rasALi
 appa Ramabhakti-Pantuvarali
ataDE dhanyuDurA-kApi ataDE dhanyuDurA-kApi
aTla palkuduvu aTla palkuduvu-aThANa
aTu kArAdani-manOranjani aTu kArAdani-manOranjani
A dayA – Ahiri A dayA – Ahiri
ADavAramella-yadukula kAmbhOji ADavAramella-yadukula kAmbhOji
Ananda sAgara-garuDadhwani Ananda sAgara-garuDadhwani
 Aragimpave – Thodi
baalE baalEndu bhUshaNi-rItigowLa baalE baalEndu bhUshaNi-rItigowLa
baDalikatIra-rItigowLa baDalikatIra-rItigowLa
balamu kulamu-sAvEri balamu kulamu-sAvEri
 bantu Rithi-Hamsanadham
bhajana parulakEla-suruTi bhajana parulakEla-suruTi
bhaja sEyaraadaa-aThaaNa bhajana sEyaraadaa-aThaaNa
bhajana sEyavE-kalyaaNi bhajana sEyavE-kalyaaNi
bhajarE raghuvIram-kalyaaNi bhajarE raghuvIram-kalyaaNi
bhakti bichchamiyyavE-SankaraabharaNam bhakti bichchamiyyavE-SankaraabharaNam
bhaktuni chaaritramu – bEgaDa bhaktuni chaaritramu – bEgaDa
 brova Bharama-Bahudari
brOcEvArevarE-SrIranjani brOcEvArevarE-SrIranjani
 budhi Raadu-Sankarabharanam
bAgAyanayya bAgAyanayya-candrajyOti
cani tODi tEvE-harikAmbhOji cani tODi tEvE-harikAmbhOji
*chakkani Raja Margamu-Kharaharapriya
*chinna Naade-Kalanidhi
*chuthamu Rare-Arabhi
*daarini Telusukonti-Suddha Saveri
*daasarathi Ni Runamu-Todi
dinamaNi vamSa-harikAmbhOji dinamaNi vamSa-harikAmbhOji
durmArgacara-ranjani durmArgacara-ranjani
*endaro-Sri
endukO bAga teliyadu-mOhana endukO bAga teliyadu-mOhana
endukO nI manasu-kalyANi endukO nI manasu-kalyANi
ennALLUrakE-SubhapantuvarALI ennALLUrakE-SubhapantuvarALi
evarani-dEvAmritavarshiNi evarani-dEvAmritavarshiNi
*evarimATa-kAmbhOji
evvarE rAmayya-gAngEya bhUshaNi evvarE rAmayya-gAngEya bhUshaNi
E nOmu-punnAga varALi E nOmu-punnAga varALi
E tAvunara-kalyANi E tAvunara-kalyANi
Ehi trijagadISa-sAranga Ehi trijagadISa-sAranga
ElarA SrI krishna-kAmbhOji ElarA SrI krishna-kAmbhOji
*Eti Yochanalu-Kiranavali
gandhamu puyyarugA-punnAgavarALi gandhamu puyyarugA-punnAgavarALi
gatinIvani-tODi gatinIvani-tODi
*girirAjasutA-bangALa
haridAsulu veDalE-yamuna kalyANi haridAsulu veDalE-yamuna kalyANi
*idisamayamu-chAyAnATa
*ilalO-aThaNa
Jagadanandakaraka-Nata jagadanandakaraka-Nata
*jnAnamosagarAdA-pUrvi kalyANi
*kamalApta kula-brindAvana sAranga
*kanugonTini-bilahari
*kanta Chudumi-Vachaspati
kAlaharaNamEla-suddhasAvEri kAlaharaNamEla-suddhasAvEri
*kripajUcuTaku-chAyAtarangiNi
*kshinamai – Mukhari
*kshIra sAgara Sayana-dEvagAndhAri
manasA eTulOrtunE-malayamArutam manasA eTulOrtunE-malayamArutam
manasu svAdhInamaina-SankarAbharaNam manasu svAdhInamaina-SankarAbharaNam
*manasulOni-hindOLam
*maracE vADanA-kEdAram
*mariyAda kAdayya-bhairavam
*marugelara-Jayantasri
*mAkElarA vicAramu-ravicandrika
*mAru palka-Sriranjani
mIvalla guNadOshamEmi-kApi mIvalla guNadOshamEmi-kApi
mOhana rAma-mOhana mOhana rAma-mOhana
*mOkshamu galadA-sAramati
*nagumomu Ganaleni-Abheri
*nanu pAlimpa-mOhana
*nannu brOva-Abhogi
*nAda sudhA-Arabhi
*nAdOpAsanacE-bEgaDa
nAdupai-madhyamAvati nAdupai-madhyamAvati
*nA jIvAdhAra-bilahari
*nidhi Chala-Kalyani
ninnu vinA nA madendu-navarasa kannaDa ninnu vinA nA madendu-navarasa kannaDa
*niravadhi sukhada-ravicandrika
*nI balama nAma balamA-Ananda bhairavi
*nI vADanE gAna-sAranga
*nIdu caraNamulE-simhEndra madhyamam
*nIkE teliyakapOtE-Anandabhairavi
*oka mATa-hari kambhOji
*O jagannAtha-kEdAragowLa
*O rangaSAyi-kambhOji
*OrajUpu cUcEdi-kannaDagowLa
padavi nI sadbhakti-sALaga bhairavi padavi nI sadbhakti-sALaga bhairavi
*pakkala nilabaDi-kharaharapriya
*paralOka bhayamu-mandAri
*paramAtmuDu-vAgadhISwari
*paripUrNa kAma-pUrvi kalyANi
*raghunAyaka-hamsadhvani
raghuvara-pantuvarALi raghuvara-pantuvarALi
*raghuvIra-husEni
*rAga sudhA rasa pAnamu-AndOLika
*rAma bhakti-Suddha bangALa
*rAmA kathA sudhA – madhyamAvati
*rAmA nI samanamevaru-Kharaharapriya
*rAmA nIyeDa-kharaharapriya
rAmacandra nI daya-suraTi rAmacandra nI daya-suraTi
*rAnidi rAdu-maNirangu
rE mAnasa-tODi rE mAnasa-tODi
samayamu telisi-asAvEri samayamu telisi-asAvEri
*samukhAna-kOkilavarALi
*sandEhamunu-rAmapriya
*sanAtana-phala manjari
*sangIta SAsTra-mukhAri
*sarasa sAma dAna-kApi nArAyaNi
*sAmaja vara gamana-hindOLam
sAmiki sariceppajAla-bEgaDa sAmiki sariceppajAla-bEgaDa
sItamma mAyamma-vasanta sItamma mAyamma-vasanta
*sogasujUDa taramA-kannaDa gowLa
*SObhillu saptaswara-jaganmOhini
*Sri gaNapatini-sourAshTra
*SrI nArasimha-phalamanjari
Sri raghuvara suguNAlaya-bhairavi Sri raghuvara suguNAlaya-bhairavi
SrI rAma jayarAma-yadukula kAmbhOji SrI rAma jayarAma-yadukula kAmbhOji
*SrIpatE-nAgaswarAvaLi
*sudhA mAdhurya-sindhurAmakriya
*sukhi evvarO-kAnaDa
*tana mIdanE-bhUshAvaLi
*tatvameruga taramA-garuDadhwani
tava dAsOham-punnAgavarALi tava dAsOham-punnAgavarALi
teratIyaga rAdA-gowLIpantu teratIyaga rAdA-gowLIpantu
*tulasi jagajjanani-sAvEri
upacAramulanu-bhairavi upacAramulanu-bhairavi
*UrakE galgunA-SahAna
 vandanamu-sahanavandanamu-sahana
*vara nArada-vijayaSri
vAcAmagOcaramE-kaikavaSi vAcAmagOcaramE-kaikavaSi
*vinatAsuta vAhanudai-hari kambhOji
*vinavE O manasa-vivardhani
*yajnAdulu-jayamanOhari
*yOcana kamalalOcana-darbAr

Copyright © Prabhakar Chitrapu 2013